Në vlerësimin e kandidatëve përfshihen:

  • Vlerësimi i jetëshkrimit të kandidatëve, që konsiston në vlerësimin e arsimit, të përvojës dhe trajnimeve, të lidhura me fushën;
  • Vlerësimi nga testimi me shkrim;
  • Vlerësimi nga intervista e strukturuar me gojë;