Çdo kandidat ka të drejtë të paraqes një ankesë me shkrim pranë “njësisë përgjegjëse” brenda 5 ditëve kalendarike nga data e njoftimit individual për mos kualifikimin e tij.

Njësia përgjegjëse detyrohet ti kthejë ankuesit përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e përfundimit të afatit të ankimit.