STRUKTURA

ORGANIKA

Vendim Nr. 91/2022

Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 98/2014 ”Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil’‘, i ndyshuar.

Vendim Nr. 37/2024

Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 98/2014 ”Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil’‘, i ndyshuar.