PROGRAMI I TRANSPARENCËS

Programi i transparencës

Hyrje

Rreth autoritetit

Kuadri ligjor rregullator

E drejta për t’u informuar dhe për t’u ankuar

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojne mbi AP

Informacion mbi buxhetin dhe të dhenat financiare të AP

Informacion për procedurat e Prokurimit/Procedurat Konkurruese të Koncesionit/Partneritetit publik Privat

Sherbimet që ofrohen nga AP

Procedurat/Mekanizmat për të dhene mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nenligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AP

Sistemi i Mbajtjes së Dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve

Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve

Ndihma shoqerore/subvencione te dhena nga AP

Informacione/dokumente që kerkohen me shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme publikim nga AP

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”). Autoriteti Publik (në vijim “AP”) duhet të publikojë Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). AP duhet të publikoj informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikoj e përditësoj PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transaprencën proaktive.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet orgjinale në posedim të A.P. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit AP duhet të vlerësojë nëse ka ndonje kufizim ligjor për publikim.
Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AP.

Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, AP duhet të mbajnë parasysh interesin e publikut si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacion publik.

Rreth Autoritetit

Kuadri Ligjor Rregullator

E drejta për t’u informuar dhe për t’u ankuar

Shpjeguese (Hapat që duhen të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojne mbi AP

Informacion mbi buxhetin dhe të dhenat financiare të AP

Informacion për procedurat e Prokurimit/Procedurat Konkurruese të Koncesionit/Partneritetit publik Privat

Shërbimet që ofrohen nga AP

Lista e Shërbimeve* që ofron AP, përfshirë

 • Tarifat përkatëse (nëse ka)
 • Formular aplikimi
 • Afati kohor
 • Procedurë ankimimi
 • Standardet për cilësinë e shërbimit

Shënim: Komisioneri nuk ofron shërbime me tarifë por nxjerr vendime të cilat janë të publikuara në faqen zyrtare të institucionit

Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AP

 • Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)
 • Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi
 • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve
 • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes
 • Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP
 • Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike

Shënim: Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit civil nuk harton akte ligjore dhe nënligjore por mbështet Departamentin e Administratës Publike, i cili është institucioni i ngarkuar me ligj për të ndjekur politikat e shërbimit civil.

Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve

 • Regjistri i Kërkesave dhe përgjigjeve i përditësuar (sipas Modelit të Regjistrit të miratuar nga Komisioneri) (2015-2020 & 2021-ne vazhdim)

Ndihma shoqerore/subvencione te dhena nga AP

 • Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga AP – KMSHC nuk ka ndihma dhe subvencione
 • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve (nuk ka)
 • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim (nuk ka)
 • Procedura e ankimimit (nuk ka)
 • Kërkesat dhe përgjigjet (të linkuara për AP që nuk kanë instaluar portalin Pyet Shtetin/Portali Pyet Shtetin i përditësuar me kërkesat dhe përgjigjet (nuk ka)

Informacione/dokumente që kerkohen me shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme publikim nga AP