Konkurrimi zhvillohet në dy faza:

  • Verifikimi paraprak, i cili ka për qëllim të verifikojë nëse kandidatët plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe ato të veçanta, të përcaktuara në shpalljen për konkurrim
  • Vlerësimi i kandidatëve