Për pranimin në shërbimin civil, një kandidat duhet të plotësojë kërkesat e përgjithshme si më poshtë:

  • të jetë shtetas shqiptar;
  • të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
  • të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
  • të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
  • të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
  • ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas këtij ligji;
  • të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesat të tjera të posaçme për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës.