Transferimi në shërbimin civil nënkupton procesin e caktimit në mënyrë të përkohshme ose të përhershme të nëpunësit civil nga një pozicion në një tjetër pozicion të shërbimit civil. Transferimi mund të jetë i përkohshëm ose i përhershëm.