Transferimi i përkohshëm është caktimi i nëpunësit civil përkohësisht në një pozicion tjetër të shërbimit civil brenda të njëjtës kategori. Transferimi i përkohshëm mund të jetë brenda të njëjtit institucion ose në një institucion tjetër për arsye të institucionit, përmirësim të rezultateve në punë, apo paaftësi e përkohshme shëndetësore.