Nëpunësi civil për të cilin njësia përgjegjëse ka nxjerrë aktin e transferimit, ka të drejtë të refuzojë transferimin vetëm për shkaqet e mëposhtme:

  • kur gjendja e tij shëndetësore, provuar me vërtetim mjekësor, e bën transferimin të pamundur;
  • nëse vendi ku transferohet gjendet më shumë se 45 km nga vendbanimi i nëpunësit civil.
  • Refuzimi i transferimit në çdo rast tjetër përbën shkak për lirimin nga shërbimi civil.