• Kontrollo për vende vakante të publikuara. Për institucionet e administratës shtetërore, shpallja e procedurës së pranimit për secilin grup publikohet në faqen zyrtare të DAP-it dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe qëndron e publikuar deri në përfundimin e procedurës së pranimit.

Institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore bëjnë shpalljen e procedurës së pranimit për secilin grup në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në stendat e informimit të publikut, si dhe në faqen e tyre të internetit në rast se kanë.

  • Shiko nëse ndonjë nga pozicinet i përshtatet kualifikimit tuaj;
  • Plotëso dokumentat e nevojshme për aplikim të cilat i gjen të përcaktuara në shpallje duke respektuar afatin e caktuar për dorëzimin e tyre;
  • Kalo procedurën e vlerësimit që përfshin paraseleksionimin, testimin me shkrim, një dhe intervistën e strukturuar me gojë.