• Fushën kryesore mbi të cilën do të bazohet konkurrimi, si dhe aftësitë dhe cilësitë që do të vlerësohen në konkurrim; 
  • Fazat në të cilën do të kalojë konkurrim, me shkrim dhe me gojë;
  • Numrin e vendeve të planifikuara për të cilat do bëhet pranimi; 
  • Kërkesat e përgjithshme, në përputhje me nenin 21 të ligjit nr.152/2013, Për Nëpunësin civil,” i ndryshuar; 
  • Përshkrimin e përgjithshëm të punës së grupit/grupeve të administrimit të përgjithshëm të posaçëm, për të cilën do zhvillohet konkurrimi; 
  • Kërkesat e veçanta të grupit të administrimit të përgjithshëm/të posaçëm; 
  • Dokumente që duhet të dorëzohen dhe mënyrën e dorëzimit të tyre; 
  • Afatin e dorëzimit të përcaktuar me datë të saktë kalendarike; 
  • Datën e daljes së rezultateve për fazën e vlerësimit paraprak të kandidatëve; 
  • Mënyrën e vlerësimit të kandidatëve në fazën e vlerësimit paraprak, si dhe në fazën e vlerësimit të kandidatëve; 
  • Mënyrën e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët;