Pranimi në shërbimin civil realizohet vetëm përmes një procedure konkurrimi kombëtar.

Procesi i përzgjedhës së kandidatëve bazohet në vlerësimin e aftësive profesionale të kandidatëve, që përfshin paraseleksionimin, testimin me shkrim, një dhe intervistë e strukturuar me gojë.

Pranimi për herë të parë në shërbimin civil bëhet vetëm në kategorinë “ekzekutive”, por ka edhe përjashtime si psh:

  • Pranimi i kandidatëve nga jashtë shërbimit civil për të konkurruar në një numër të limituar pozicionesh të nivelit të ulët dhe të mesëm drejtues;
  • Në bazë të një konkursi për tu bërë pjesë e trupit të nivelit të lartë drejtues që është i hapur për kandidatë nga jashtë;

Procedura e konkurrimit realizohet nga “njësia përgjegjës”.

Departamenti i Administratë Publike është “njësia përgjegjës” për organizimin e procedurës së rekrutimit në shërbimin civil për institucionet e administratës shtetërore. Ndërsa për Institucionet e pavarura/Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore, “njësi përgjegjëse” është njësia e burimeve njerëzore e krijuar brenda institucionit.