Çdo person i emëruar për herë të parë në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive është subjekt i një periudhe prove 1 vjeçare, e cila fillon nga data e fillimit të detyrës. Ky mjet përdoret për të vlerësuar nëse nëpunësi është i përshtatshëm për të punuar në pozicionin e punës ku është emëruar.

Gjatë periudhës së provës, nëpunësi do të ndjekë programin e trajnimit të detyrueshëm pranë ASPA-s dhe do të realizojë detyrat nën udhëheqjen e një nëpunësi civil më të vjetër, i/e cili/a do ndihmojë nëpunësin të kryej detyrat.

Pas marrjes së mendimit me shkrim nga nëpunësi civil më i vjetër, eprori direkt është i detyruar të vendosë konfirmimin e nëpunësit civil, nëse ka përfunduar me sukses trajnimin e detyrueshëm në ASPA dhe është vlerësuar të paktën “kënaqshëm”.

Njësia përgjegjëse nxjerr aktin e deklarimit të statusit të nëpunësit brenda 10 (dhjetë) ditëve kalendarike nga data e njoftimit të konfirmimit nga institucioni përkatës.