• Institucioni pasi merr aktin e emërimit, brenda 5 ditëve pune nga data e paraqitjes së nëpunësit të emëruar detyrohet të nxjerrë aktin e fillimit të marrëdhënieve financiare.
  • Ky afat mund të shtyhet me marrëveshje midis 2 palëve, por jo më shumë se një muaj nga data e nxjerrjes së aktit të emërimit nga njësia përgjegjëse.