Lëvizja paralele është kalimi i nëpunësit civil në një pozicion pune të të njëjtit nivel apo klasë brenda të njëjtit institucion ose në një institucion tjetër që përfshihet në administratën qendrore apo vendore.

Çdo nëpunës civil, ka mundësinë të lëvizi brenda sistemit të shërbimit civil, duke aplikuar në procedurën e plotësimit për një vendi të lirë pune në kategorinë që zotëron, në të njëjtin institucion apo në një institucion tjetër pjesë e shërbimit civil, nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele.