Konform parashikimit në Kodin e Procedurave Administrative, afati për përfundimin e procedimit disiplinor është 60 ditë. Rastet përjashtimore përcaktohen qartë në aktet ligjore dhe nën ligjore.