Jo, organi disiplinor nuk mund të vendosë dy masa disiplinore për të njëjtën shkelje në procedim.