Organi disiplinor merr vendim për ndërprerjen e ecurisë disiplinore në rastet kur:

  • nuk është konstatuar shkelje disiplinore siç ishte menduar;
  • rezulton se nëpunësi nuk ka kryer shkelje me faj;
  • veprimi nuk ka qenë ose nuk është kryer nga nëpunësi përkatës.