Njësia përgjegjëse detyrohet që të njoftojë individualisht nëpunësit e institucionit që do të ristrukturohet apo mbyllet 1 muaj përpara për fillimin e procedurës.