• Akti i emërimit nxirret nga “njësia përgjegjëse”, që është Departamenti i Administratës Publike për institucionet e administratës shtetërore dhe njësia e burimeve njerëzore për institucionet e pavarura dhe bashkitë.
  • Aktin e emërimit del pas marrjes së miratimit zyrtar nga ana e kandidatit fitues dhe dorëzimit prej tij të formularit të vetëdeklarimit (formularin e dekriminalizimit). Kandidati fitues i procedurës së pranimit në shërbimin civil emërohet nëpunës civil në periudhë prove.
  • Kandidati fitues detyrohet të paraqitet pranë institucionit ku është emëruar jo më vonë se 5 ditë pune nga data e komunikimit të aktit të emërimit.
  • Në rast të mosparaqitjes së kandidatit fitues në institucionin ku është emëruar, brenda 5 ditëve kalendarike nga momenti i komunikimit të aktit të emërimit, institucioni njofton brenda 5 ditëve pune njësinë përgjegjëse.
  • Njësia përgjegjëse me marrjen e njoftimit për mosaraqitje në punë të nëpunësit të emëruar filllon dhe ndjek procedurën për anulimim e aktit të emërimit duke respektuar dispozitat përkatëse të parashikuara në Kodin e Procedurave Administrative.