Afati për të ankimuar vendimin e Komisionit Disiplinor në çdo rast është 45 ditë. Ky afat duhet të përcaktohet qartësisht në pjesën e dispozitivit të vendimit, si edhe Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, e cila ka kompetencën për shqyrtimin e kësaj çështjeje.

Mos përcaktimi i këtij afati në dispozitivin e vendimit sjell si pasojë që afati ankimor të konsiderohet 1−vjeçar.