Vendimi zbardhet brenda 4 ditësh në 3 (tre) ekzemplarë, një ekzemplar i jepet njësisë së menaxhimit të burimeve njerëzore të institucionit dhe bëhet pjesë e dosjes personale të nëpunësit të proceduar, një ekzemplar i jepet nëpunësit të proceduar dhe një ekzemplar i jepet DAP.