Evidentimi i një shkeljeje disiplinore mund të bëhet nga çdo nëpunës i të njëjtit institucion ku bën pjesë nëpunësi që pretendohet se ka kryer shkeljen, kur ai ka dijeni apo dyshon për një shkelje të kryer, ashtu si edhe nga çdo shtetas apo institucion jashtë strukturave të institucionit ku bën pjesë nëpunësi, i cili pretendohet se ka kryer shkeljen disiplinore. Në rastin e trupit drejtues të nivelit të lartë, shkelja mund të evidentohet edhe nga DAP.