Vlerësohen shkelje të lehta:

  • mungesa e pajustifikuar në punë deri në 3 ditë pune;
  • shkelja e rregullave të etikës;
  • sjellja e parregullt, gjatë kohës së punës, me eprorët, kolegët, vartësit dhe me publikun;
  • kryerja, brenda ose jashtë orarit zyrtar, të veprimeve që cënojnë figurën e nëpunësit civil, institucionin apo shërbimin civil në tërësi.