Njësia përgjegjëse merr vendimin përfundimtar të transferimit pas marrjes së propozimit të arsyetuar të Komisionit të Ristrukturimit.