Përfundimi i marrëdhënies në shërbimin civil për shkak të ristrukturimit apo mbylljes së institucionit nuk lejohet, me përjashtim të rasteve kur, si pasojë e këtyre procedurave ka shkurtim të numrit të përgjithshëm të nëpunësve civilë.