• Ka pasur ndryshime të misionit të institucionit;
  • Janë shtuar apo pakësuar vende pune si pasojë e ndryshimit të funksione të institucionit;
  • Kanë ndryshuar kriteret e vendit të punës;
  • Kërkohet një rishpërndarje e ndryshme e burimeve të shtuara apo të pakësuara për kryerjen e funksioneve.