Procesi I transferimit të nëpunësve/punonjësve fillon në momentin e nxjerrjes/miratimit të aktit administrativ që miraton strukturën dhe organikën e re të institucionit.