Në rastet e mbylljes apo ristrukturimit, njësia përgjegjëse krijon një komision ristrukturimi, i cili shqyrton mundësitë e sistemimit të çdo nëpunësi civil në vendet e lira ekzistuese dhe propozon transferimin e nëpunësit në një pozicion të lirë të së njëjtës kategori, apo të një kategorie më të ulët vetëm me pëlqimin e tij, ku vlerësohet se nëpunësi I plotëson kërkesat specifike të vendit të punës.