Në rastet kur një vend vakant në kategorinë e nivelit të ulët apo të mesëm drejtues nuk plotësohet nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, njësia përgjegjëse shpall procedurën e ngritjes në detyrë.

Në rastin e ngritjes në detyrë, kjo do të shoqërohet edhe me ndryshim të nivelit të pagës, përgjegjësisë dhe pritshmërisë për performancë. Ngritja në detyrë bëhet me konkurrim ndërmjet nëpunësve civilë të së njëjtës kategori, në të njëjtin institucion apo nga institucione të tjetë të shërbimit civil.