Kanë të drejtë të aplikojnë në procedurën për lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë:

Nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të njëjtin institucion apo në një institucion tjetër të shërbimit civil, që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për vendin/vendet e lira;
Nëpunësit civilë të një kategorie paraardhëse, të punësuar në të njëjtin apo në një institucion tjetër të shërbimit civil, nëse plotësojnë kushtet dhe kërkesat e veçanta për vendet e lira.