Nëpunësi civil mund të transferohet përkohësisht në një pozicion tjetër të shërbimit civil të së njëjtës kategori, sipas rastit përkatësisht:

  • brenda institucionit ku është emëruar, përfshirë edhe degët e tij territoriale,
  • në një institucion të varësisë së institucionit ku është emëruar,
  • në një institucion tjetër të shërbimit civil