Transferimi i përkohshëm realizohet për:

  • Në interes të institucionit, deri në 6 (gjashtë) muaj me/ose pa ndërprerje, gjatë 2 viteve;
  • Për përmirësimin e rezultateve të tij, deri në 3 (tre) muaj pa ndërprerje gjatë 2 viteve;
  • Për arsye të përkohshme shëndetësore apo gjatë shtatzënisë