Transferimi i përhershëm është caktimi i detyrueshëm i nëpunësit civil në një pozicion tjetër të shërbimit civil. Transferimi i përhershëm mund të jetë për arsye shëndetësore, arsye të konfliktit të interesit ose si pasojë e ristrukturimit të institucionit. Transferimi i përhershëm bëhet me kërkesë të nëpunësit civil ose me kërkesë të eprorit apo njësisë së burimeve njerëzore.