Pezullimi është një institut tjetër i rëndësishëm përsa i përket ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar. Pezullimi nënkupton ndërprerje të përkohshme të marrëdhënieve në shërbimin civil. Vjen si rezultat i arsyeve të parashikuara në ligjin për shërbimin civil apo me kërkesë të nëpunësit civil.