Vlerësohen si shkelje të rënda:

  • mospërmbushja e detyrave;
  • braktisja e punës ose mungesa e pajustifikuar dhe e vijueshme për 3 ditë pune apo më shumë, kur mungesa ka sjellë pasoja të rënda;
  • shkelje e përsëritur e rregullave të etikës në shërbimin civil;
  • sjellja e parregullt, në mënyrë të përsëritur, gjatë kohës së punës me eprorët, kolegët, vartësit dhe me publikun;
  • dëmtimi i pronës shtetërore, përdorimi i saj jashtë përcaktimit zyrtar apo keqpërdorimi i pronës shtetërore;
  • kryerja e përsëritur, brenda ose jashtë orarit zyrtar, e veprimeve që cënojnë figurën e nëpunësit civil, institucionin apo shërbimin civil në tërësi;
  • shkelja e rregullave për ruajtjen e informacionit të klasifikuar apo të mirëbesimit për të dhënat e klasifikuara si të tilla;
  • shkelja e detyrimeve të përcaktuara në këtë ligj.