Transferimi i përhershëm realizohet për shkak të:

  • Gjendjes së paaftësisë shëndetësore të nëpunësit për të kryer detyrat;
  • Shmangies së një konflikti të vazhdueshëm interesi, sipas nenit 52 të ligjit;
  • Përfundimit të afatit apo zhdukjes së shkakut të pezullimit të nëpunësit civil dhe pozicioni që mbante në momentin e pezullimit është plotësuar sipas ligjit;
  • Ristrukturimit të institucionit.