Lirimi nga shërbimi civil është një nga rastet e përfundimit të marrëdhënies së shërbimit civil me nëpunës civil të çdo kategorie.