Pezullimi nuk lejohet për:

  • Për nëpunësit civilë në periudhë prove;
  • Nëpunësit civilë të emëruar në pozicione të nivelit të ulët apo të mesëm drejtues, të rekrutuar nga jashtë sistemit të shërbimit civil të cilët nuk kanë plotësuar të paktën një vit pune në pozicionin në të cilin janë emëruar.