Çdo nëpunës civil ka të drejtë nëpërmjet një kërkese të kërkojë pezullimin e marrëdhënies në shërbimin civil në këto raste:

  • Kur zhvillon veprimtari në kuadër të organizatave apo institucioneve ndërkombëtare;
  • Për periudha studimi më shumë se 1 muaj deri në 2 vjet, vërtetuar me dokumentin përkatës;
  • Për arsye shëndetësore të tij apo njerëzve të afërm të tij, të vërtetuar me dokument të lëshuar nga institucioni shëndetësor brenda apo jashtë vendit;
  • Për punësim në aktitvitet privat/organizata jofitimprurëse brenda ose jashtë vendit, të vërtetuar me kontratën e punës të lidhur me punëdhënësin;
  • Për punësim në një pozicion të paktën të të njëtit nivel në një institucion të administratës publike që nuk është pjesë e fushës së veprimit të legjislacionit të nëpunësit civil;
  • Për punësim si ekspertë në projekte të ndryshme brenda ose jashtë vendit, të vërtetuar me kontratën përkatëse.