Afati për dorëzimin e dokumentacionit është të paktën 15 ditë kalendarike nga dita e shpalljes në: 

  • Faqen zyrtare të DAP-it, dhe portalin Shërbimi Kombëtar i Punësimit” për institucionet e administratës shtetërore;
  • Portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të internetit dhe në ambientet e brendshme, për institucionet e pavarura dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore;