Procedurë disiplinore konsiderohet gjithë veprimtaria administrative, e cila fillon në momentin e konstatimit të një shkeljeje disiplinore, zhvillohet nga ndërveprimi me nëpunësin që pretendohet se ka kryer shkeljen, përfshin një hetim administrativ dhe mbyllet me marrjen e një vendimi përfundimtar nga organi disiplinor.