Nëpunësi civil konsiderohet përgjegjës për shkeljen me faj të detyrimeve të përcaktuara në ligjin përkatës. Shkeljet në shërbimin civil ndahen në: shkelje shumë të rënda, të rënda dhe të lehta.