Nëpunësi civil që jep dorëheqjen ka të drejtë të konkurrojë për procedurat e lëvizjes paralele apo ngritjes në detyrë deri në 2 vjet pas përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil.