Dorëheqja i krijon efektet 30 ditë nga data e paraqitjes së saj, por në raste të justifikuara, me kërkesë të motivuar të nëpunësit dhe me miratimin e njësisë së burimeve njerëzore dorëheqja mund t’i prodhojë efektet përpara afatit 30-ditor të njoftimit.