STATISTIKA PËR INSPEKTIMET E KRYERA NGA KOMISIONERI

TË DHËNA MBI INSPEKTIMET E KRYERA NGA KOMISIONERI, për vitin 2023

TË DHËNA NË LIDHJE ME TIPOLOGJINË E INSTITUCIONEVE TË INSPEKTUARA, për vitin 2023

TË DHËNA KRAHASUESE NË LIDHJE ME NUMRIN E INFORMACIONEVE TË ARDHURA NË ADRESË TË KOMISIONERIT, për periudhën 2020 – 2023

TË DHËNA NË LIDHJE ME MOSMARRËVESHJET ADMINISTRATIVE, të klasifikuara sipas objektit të tyre

TË DHËNA NË LIDHJE ME MOSMARRËVESHJET ADMINISTRATIVE, të klasifikuara sipas objektit të tyre

TË DHËNA PËR INSTITUCIONET E MBIKËQYRURA (SIPAS TIPOLOGJISË), për vitin 2023

TË DHËNA PËR NUMRIN E POZICIONEVE TË SHËRBIMIT CIVIL TË VERIFIKUARA (SIPAS TIPOLOGJISË SË INSTITUCIONEVE), për vitin 2023

Gjatë procesit të mbikëqyrjes janë verifikuar 1422 pozicione të shërbimit civil, ku 376 pozicione ose 26% i përkasin institucioneve të pavarura; 632 pozicione ose 45% i përkasin administratës shtetërore dhe 414 pozicione që zënë 29% të pozicioneve të verifikuara, i përkasin  institucioneve të qeverisjes vendore.

TË DHËNA PËR MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË POZICIONEVE TË PUNËS NË SHËRBIMIN CIVIL (SIPAS TIPOLOGJISË SË INSTITUCIONEVE), për vitin 2023

Nga 1422 pozicione të shërbimit civil të mbikëqyrura, 219 pozicione ose rreth 15% e numrit të përgjithshëm, janë vende të lira; 1173 pozicione ose rreth 83%, janë të zëna në përputhje me ligjin dhe 30 pozicione ose rreth 2%, janë të zëna nga punonjës të emëruar me akte në kundërshtim me ligjin.

STATISTIKA PËR RIKTHIMIN NË DETYRË TË NËPUNËSVE CIVILË GJYQFITUES NË NJQV

TË DHËNAT E RAPORTUARA NGA NJQV-të NË LIDHJE ME NIVELIN E EKZEKUTIMIT TË VENDIMEVE GJYQËSORE TË FORMËS SË PRERË PËR RIKTHIMIN NË DETYRË TË NËPUNËSVE CIVILË GJYQFITUES, për vitin 2023

WordPress Tables

Numri i përgjithshëm i vendimeve gjyqësore të formës së prerë për periudhën Janar-Dhjetor 2023, për njësitë e vetëqeverisjes vendore është 108 raste, nga të cilat kanë mundur të ekzekutojnë vetëm 13  vendime ose 12% të rasteve, ndërsa janë ende të pa ekzekutuara 95 vendime ose 88% të rasteve, për të cilët është realizuar regjistrimi në listë pritje i nëpunësve gjyqfitues.

Për 95 vendimet gjyqësore të formës së prerë të paekzekutuara është konstatuar se, nëpunësit civilë që janë në listë pritje i përkasin kategorive si më poshtë:

 • 60 nëpunës civilë janë në kategorinë ekzekutive;
 • 19 nëpunës civilë janë në kategorinë e ulët drejtuese;  
 • 16 nëpunës civilë në kategorinë e mesme drejtuese.

Kjo situatë grafikisht paraqitet si më poshtë:

STATISTIKA NË LIDHJE ME PROCESIN E MONITORIMIT TË SJELLJES SË NËPUNËSVE CIVILË GJATË PERIUDHËS ZGJEDHORE

Në këtë proces janë përfshirë 205 institucione, sipas kësaj tipologjie:

 • 112 Institucione të administratës shtetërore:
 • 73 Njësi të Qeverisjes Vendore (NJQV):
 • 20 institucione të pavarura

 

TË DHËNA PËR NUMRIN E PUNONJËSVE NË INSTITUCIONET E MONITORUARA, për periudhën nga 14 prill deri në datën 12 maj 2023

 

Sipas statistikave që janë përpunuar nga Sekretariati i Komisionerit, rezulton se në mbikëqyrje janë përfshirë 13415 nëpunës civilë, të cilët janë monitoruar mesatarisht 3 herë në ditë për 18 ditë nga data 14 prill – 12 maj 2023, (datat 17 prill, 21 prill dhe 1 maj kanë qenë festë zyrtare).

TË DHËNA NË LIDHJE ME PREZENCËN NË PUNË SIPAS RAPORTIMIT TË GRUPEVE TË MONITORIMIT

WordPress Tables
 1. Rastet e mosprezencës në punë, të justifikuara

Bazuar në analizën e të dhënave të konstatuara rezulton se janë raportuar gjithsej 4962 mungesa të justifikuara, për 13425 nëpunës civilë të monitoruar për çdo ditë të fushatës, nga të cilat, sipas llojit të justifikimit të paraqitur nga subjektet në këtë rast, situata paraqitet e tillë:

 • 624 raste, mungesat janë për arsye të lejeve vjetore;
 • 687 raste, mungesat janë të justifikuara me raporte mjekësore;
 • 286 raste, mungesat janë të justifikuara për shkak të lejes së lindjes;
 • 1727 raste, mungesat janë të kushtëzuara nga natyra e punës, të justifikuara me autorizimin për shërbime brenda dhe jashtë vendit;
 • 573 raste, mungesat janë për shkak të përfshirjes së punonjësve në trajnime profesionale brenda vendit;
 • 22 raste, mungesat janë për shkak të përfshirjes së punonjësve në trajnime profesionale jashtë vendit;
 • 1015 raste, mungesat janë konstatuar të pjesshme gjatë ditës, për arsye pune dhe arsye personale jashtë institucionit, të justifikuara nga eprori, sipas natyrës së punës;
 • 5 mungesa, leje pa të drejtë page.
 • 4 raste, mungesat janë konstatuar për arsye pushimi për shërbim 24 orë.
 • 19 raste, mungesat janë për shkak të punës me grafik.

TË DHËNA NË LIDHJE ME ME PJESËMARRJEN E NËPUNËSVE CIVILË SI KANDIDATË PËR ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 14 MAJ 2023 DHE SI KOMISIONER ZGJEDHOR

STATISTIKA NË LIDHJE ME RASTET E NËPUNËSVE CIVILË QË KANË PLOTËSUAR MOSHËN PËR PËRFITIMIN E PENSIONIT TË PLOTË TË PLEQËRISË

TË DHËNA NË LIDHJE ME SITUATËN E PËRGJITHSHME TË KTHIMIT TË LIGJSHMËRISË NË RASTET E NËPUNËSVE TË NDODHUR NË KUSHTET E NENIT 65, PIKA 1, GERMA “C”, TË LIGJIT NR. 152/2013, I NDRYSHUAR

STATISTIKA NË LIDHJE ME POZICIONET E PUNËS PJESË E SHËRBIMIT CIVIL TË PAPLOTËSUARA

TË DHËNA NË LIDHJE ME POZICIONET E PUNËS PJESË E SHËRBIMIT CIVIL TË PAPLOTËSUARA (SIPAS GRUP-INSTITUCIONEVE TË ADMINISTRATËS PUBLIKE), për muajin nëntor 2023

STATISTIKA NË LIDHJE ME PROCESIN E MBIKËQYRJES NË VAZHDIM (PROCESI I VERIFIKIMIT TË ZBATIMIT TË VENDIMEVE PARALAJMËRUESE)

TË DHËNA NË LIDHJE ME NUMRIN E VENDIMEVE QË I JANË NËNSHTRUAR PROCESIT TË MBIKËQYRJES NË VAZHDIM (SIPAS TIPOLOGJISË SË INSTITUCIONEVE), për vitin 2023

TË DHËNA NË LIDHJE ME ECURINË E ZBATIMIT TË VENDIMEVE PARALAJMËRUESE TË KOMISIONERIT, për vitin 2023

Procesi i ndjekjes së zbatimit të vendimeve paralajmëruese të Komisionerit është përmbyllur për 39 vendime ose 83% të tyre (të cilat i përkasin 2 ministrive, 23 institucioneve të varësisë së administratës shtetërore, 9 njësive të qeverisjes vendore: 8 bashki dhe 1 këshill qarku, dhe 5 institucioneve të pavarura), ndërsa 8 vendime të tjera ose 17% e tyre (të cilat i përkasin 8 minstrive dhe 1 bashkie) vijojnë të jenë në proces verifikimi.

TË DHËNA KRAHASUESE NË LIDHJE ME ECURINË E ZBATIMIT TË VENDIMEVE PARALAJMËRUESE TË KOMISIONERIT, për vitet 2022 – 2023