Struktura e ndarjes së pikëve të vlerësimit të kandidatëve, është si më poshtë vijon:

  • 40 pikë për dokumentacionin e dorëzuar, i ndarë në: 20 pikë përvojë, 10 pikë për trajnime apo kualifikime të lidhura me fushën përkatëse, dhe 10 pikë për çertifikimin pozitiv ose për vlerësimet e rezultateve individuale në punë në rastet kur procesi i çertifikimit nuk është kryer;
  • 60 pikë intervista me gojë.