Komisioni vlerëson dokumentacionin e dorëzuar sipas skemës së mëposhtme:

  • Përvoja (20 pikë)
  • Kualifikimi (10 pikë)
  • Certifikimi/Vlerësimi i nëpunësit (10 pikë)

Struktura e ndarjes së pikëve të vlerësimit të kandidatëve është:

  • 40 pikë për dokumentacionin e dorëzuar
  • 60 pikë intervista me gojë