• Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori për të cilën aplikon;
  • Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
  • Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “Mirë” apo “Shumë mirë”;
  • Të plotësojë kriteret e veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim.