Masat disiplinore që mund të zbatohen ndaj nëpunësit civil janë:

  • vërejtje;
  • mbajtja deri në 1/3 e pagës së plotë për një periudhë deri në gjashtë muaj;
  • pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagës për një periudhë deri në dy vjet.
  • largim nga shërbimi civil.